Wow! Het CBR-examen was super moeilijk. Via deze website twee dagen geoefend, ik hoop dat ik nu slaag!

Start gratis theorie-examen
Ruim 450.000 leerlingen gingen je voor

Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites gratis-theorie-examen.nl.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze disclaimer niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd gratis-theorie-examen.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van gratis-theorie-examen.nl geeft u daarmee aan onderhavige disclaimer te aanvaarden. gratis-theorie-examen.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot gratis-theorie-examen.nl te ontzeggen.

3. Wijziging

gratis-theorie-examen.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op gratis-theorie-examen.nl en deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. gratis-theorie-examen.nl adviseert u gratis-theorie-examen.nl en de disclaimer en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel gratis-theorie-examen.nl

gratis-theorie-examen.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over theorie-examens in de breedste zin des woords. Op de door gratis-theorie-examen.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van gratis-theorie-examen.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van gratis-theorie-examen.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van gratis-theorie-examen.nl). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via gratis-theorie-examen.nl zijn de voorwaarden van gratis-theorie-examen.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door gratis-theorie-examen.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. gratis-theorie-examen.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel gratis-theorie-examen.nl de informatie op gratis-theorie-examen.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

gratis-theorie-examen.nl kan hyperlinks naar websites van partners van gratis-theorie-examen.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. gratis-theorie-examen.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat gratis-theorie-examen.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op gratis-theorie-examen.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij gratis-theorie-examen.nl, haar partners en adverteerders. gratis-theorie-examen.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriƫle eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van gratis-theorie-examen.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van gratis-theorie-examen.nl geldt: copyright 2013 gratis-theorie-examen.nl, Nederland.

7. Informatie

gratis-theorie-examen.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geĆÆmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van gratis-theorie-examen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die vangratis-theorie-examen.nl Het is niet toegestaan informatie die van gratis-theorie-examen.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiĆ«ren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

gratis-theorie-examen.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan gratis-theorie-examen.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om gratis-theorie-examen.nl te kunnen raadplegen of gratis-theorie-examen.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om gratis-theorie-examen.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door gratis-theorie-examen.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden gratis-theorie-examen.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van gratis-theorie-examen.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

gratis-theorie-examen.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van gratis-theorie-examen.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van gratis-theorie-examen.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. gratis-theorie-examen.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. gratis-theorie-examen.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiƫle overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

gratis-theorie-examen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van gratis-theorie-examen.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op gratis-theorie-examen.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf gratis-theorie-examen.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om gratis-theorie-examen.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gratis-theorie-examen.nl

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze disclaimer nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op gratis-theorie-examen.nl gelden de genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige disclaimer zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van gratis-theorie-examen.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

15. Kennisbank

Hoewel wij ons best hebben gedaan kan informatie in onze kennisbank fouten bevatten. Getoonde informatie, inclusief data, prijzen, regels etc kunnen fouten bevatten.

Start gratis theorie-examen

Rijbewijs B 2024 - ANWB

Wil jij binnenkort theorie-examen doen voor je rijbewijs B? Bereid jezelf dan 100% voor met behulp van het Theorieboek Rijbewijs B van de ANWB. In het Theorieboek Rijbewijs B komen alle verkeersregels voorbij die je als automobilist moet kennen om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen...

Bekijk product